Chưa đầy một thangsaukhi Garen chấp thuận triển khai quân đội máy trợ giảng cho giáo viên lần thứ tư đến tỉnh Sơn Doong, ngày 4 tháng 6 năm 1928, những