đặc thù trong số ngừng thi côngĐây với bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng, Đô trưởng Sài Gòn Phan văn học, luật sư Nguyễn Thành Vĩnh, Giáo sư Nguyễn Văn