Viên Ti Bạc  vội nói: – Không phải ai cũng biếtmáy chạy bộ của hãng nào tốt chỉ ba phần, mà là mười phần, trăm phần, ngàn phần, vạn